info@behestan-mfg.com
تلفن : +98 (21) 88647348 - +98 (21) 88647349
English

مشخصات عمومی بیمار
دارو های مشکوک به عارضه
دارو های مورد مصرف بیمار در زمان ایجاد عارضه
نوع عارضه های مورد گزارش
سوابق بیمار و یافته های پزشکی