رویدادها

بازرسی Global شرکت SANDOZ برای تولید از مرحله Granulation

1395/05/10

بازرسی Global شرکت SANDOZ برای تولید از مرحله Granulation

بازرسی Global شرکت SANDOZ برای تولید از مرحله Granulation توسط بازرس ارشد شرکت ساندوز آقای Dipankar Kaul و بازرس همراه آقایManners Antony از کارخانه بهستان تولید