رویدادها

بازرسی EHS Global شرکت SANDOZ

1395/05/11

بازرسی EHS Global شرکت SANDOZ

بازرسی EHS Global شرکت SANDOZ بر اساس استانداردهای PSCI از کارخانه بهستان توسط بازرسین ارشد شرکتTUV Rheinland آقایانArda Karaoglan و Engin Yuce